ข่าว Onepage

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ม.1-ม.3

โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา

Read more

กิจกรรมการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2566

Read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนพรรษา 91 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2566

Read more